Biblioteka WOŹNICE

PIAP-y w bibliotece

PIAP-y w bibliotece

W lipcu 2011 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Mikołajki filia Woźnice został wdrożony projekt, którego podmiotem odpowiedzialnym za realizację jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pod nazwą


"Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim",


który realizowany jest w ramach VII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007 - 2013.


Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.


Punkt bezpłatnego publicznego dostępu do internetu PIAP czynny jest w 

poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godzinach otwarcia biblioteki.

 

ZAPRASZAMY